Froen ? Mailt eis op contact (@) hbk.lu

OPGEPASST :

De Fan-Shop ass nëmme fir d’Artikelen ze weisen. Dir kënnt net am Shop bestellen, maacht eng Email mat ärer Commande (op shop (@) hbk.lu), an dir kënnt äert Bestellung wärend engem vun eisen Heemmatcher (1. Dammen & Hären) an der Kees um Dribbel ewech huelen an och bezuelen.

ATTENTION :

Notre Fan-Shop sert uniquement à afficher les articles. Vous ne pouvez pas commander via le shop, mais faites nous un email (à shop (@) hbk.lu), et vous pourriez retirer et payer votre commande lors d’une des rencontres de nos équipes fanions (à la caisse du Dribbel)

ACHTUNG :

Unser Fan-Shop dient nur dazu, die Artikel anzuzeigen. Sie können nicht über den Shop bestellen, sondern schicken sie uns eine E-Mail (an shop (@) hbk.lu), und Sie können Ihre Bestellung während eines Spiels unserer 1. Damen- oder Männerteams an der Kasse um Dribbel abholen und bezahlen.

Your cart is currently empty.

Return to shop